คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME Lecturers and Administrators

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์
ติดต่อ:
 อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
กลศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Dr.Wongwit Senavongse
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:
Biomechanics and medical innovation
Link: Research
Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
ผศ. ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์
ติดต่อ:  อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062 
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
การวิเคราะห์ภาพและสัญญาณชีวภาพ และการตอบโต้ระหว่างมนุษย์และสมองกล
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Asst. Prof. Dr.Suchada Tantisatirapong
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Biological image & signal processing and human machine interaction
Link: Research

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
ดร.อัมราพร บุญประทะทอง
ติดต่อ: อีเมล 
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
กลศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Dr.Amaraporn Boonpratatong
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Biomechanics and medical innovation
Link: Research
Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
ผศ. ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
กลศาสตร์ชีวภาพ ไฟไนต์เอลิเมนต์ และการทดลองทางชีวกลศาสตร์
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Asst. Prof. Dr.Chamaiporn Sukjamsri
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Biomechanics, finite element and experimental methods in biomechanics
Link: Research


Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
รศ. ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ และนวัตกรรมการแพทย์
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Assoc. Prof. Dr.Theekapun Charoenpong
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Biomedical image processing and medical innovation
Link: Research

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
รศ. ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:

ระบบสมองกลฝังตัว เครื่องถ่ายภาพตัดขวางความต้านทางไฟฟ้า
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Assoc. Prof. Dr.Taweechai Ouypornkochagorn
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:
Embedded system and electrical impedance tomography machine
Link: Research

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
ผศ. ดร.ดิเรก เสือสีนาค
ติดต่อ:  อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
การประยุกต์สัญญาณไฟฟ้าชีวภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมการแพทย์ระบบอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Asst. Prof. Dr.Direk Sueseenak
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:
Biomedical signal processing and applications, biomedical instruments and innovation, smart system and internet of things (IoT)
Link: Research

Mobirise

หัวหน้าภาควิชา:
ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:

การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าชีวภาพ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของระบบ นวัตกรรมการแพทย์
Link: งานวิจัย

Head of Department:
Dr.Theerasak Chanwimalueang
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:

Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Biomedical signal processing, complexity analysis  and medical innovation
Link:
 Research


Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
อาจารย์ ดร.สิระ จำปาเงิน
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062 
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกกับรังสีรักษา
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Dr.Sira Jampa-ngern
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:

Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:

Human tissue culture and tissue engineering, Deep learning on radiation treatment planning
Link: Research
Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
อาจารย์ ดร.นรมน โดรณ
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062 
ที่ทำงาน:

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
การวิเคราะห์พหุสัญญาณและภาพสำหรับโรคลมชักในเด็ก
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Noramon Dron
Contact:  email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise: Multimodal analysis focusing on developmental impair in children with epilepsy
Link: Research

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
อาจารย์ ดร.วีรยส อร่ามเพียรเลิศ  
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062 
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
วิศวกรรมเส้นประสาท, สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, การวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณ และนวัตกรรมการแพทย์
Link: งานวิจัย

Lecturer:
Dr.scient.med.Weerayot Aramphianlert 
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:

Neural engineering, electromyography signal analysis and processing, and medical innovation          
Link: Research

Mobirise

อาจารย์ประจำภาควิชา:
อาจารย์ พิชาภรณ์ สุทธาวาส (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ติดต่อ: อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062 
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาอนุภาคนาโนเชิงอนินทรีย์สำหรับการสร้างและฟื้นฟูกระดูก
Link: งานวิจัย 

Lecturer:
Pichaporn Sutthavas (Ph.D. Candidtate)
Contact: email
Tel: +66026495000 Ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7
Expertise:
Inorganic nanoparticle for bone regeneration
Link: Research
Mobirise

ฝ่ายสนับสนุน (ธุรการภาควิชา):
คุณ อภิญญา พันธ์มณี      
ติดต่อ: ส่งอีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

Academic supporting (administrator):
Ms. Apinya Punmanee    
Contact: email
Tel: +66 026495000 ext. 27062
Office: 
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

Mobirise

ฝ่ายสนับสนุน:
คุณ ขวัญฤดี บุญเลิศ     
ติดต่อ: ส่งอีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062
ที่ทำงาน:
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

Academic supporting:
Ms. Khuanruedee Boonleard     
Contact: email
Tel: +66 026495000 ext. 27062
Office:
Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

ที่อยู่:

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120


ติดต่อ:

อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062

Address:
  • Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

  • Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University
  • 63 Moo 7, Ongkharak,
  • Nakhon Nayok, 26120
Contacts:

Email
Tel: +66 026495000 Ext. 27062

Drag & Drop Website Builder