Mobirise

การรับรองจากบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME Graduate Testimonial

ประสบการณ์และความคิดเห็นจากบัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์
Experience and comments from BME graduates

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว การใช้ชีวิตในฐานะนิสิตร่วมกับเพื่อนๆและน้องๆที่นี่ ทำให้ผมได้เรียนรู้และเติบโตไปกับครอบครัว BME หลังใหญ่ โดยมีคณาจารย์คอยดูแลอย่างเข้าใจ ทำให้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นและภูมิใจดังคำกล่าว "Once a BME, Always a BME"

การเรียนรู้จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศวทำให้ผมเติบโตทางความคิด ความมีระเบียบวินัย และการบริหารจัดการ ประสบการณ์การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากหลักสูตรทำให้ผมมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวออกไปทำงานในหน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาล

คิดไม่ผิดที่เลือกเรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว แม้ว่าจะเป็นรุ่นแรก แต่เพราะมั่นใจในหลักสูตร ซึ่งตอบโจทย์สำหรับตัวเองที่ชอบเรียนทั้งชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทางการแพทย์

ผมดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาววิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เพราะที่นี่นอกจากจะสอนให้นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง แล้วยังสอนให้กล้าคิดกล้าแสดงออก การมีภาวะผู้นำ การรู้จักประสานงานและการวางแผนงานเมื่อต้องทำงานเป็นกลุ่ม สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ผมเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นใจเมื่อออกไปทำงานในสังคม

หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจากการทำโปรเจคที่หลากหลาย โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านซอฟแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้จริง และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

ภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว ที่นี่มีความเข้มข้นทางทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงคณาจารย์ที่ให้โอกาสเปิดกว้างทางความคิดและคอยสนับสนุนอย่างเข้าใจ ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ทำให้ผมสามารถต่อยอดและพัฒนาตัวเองได้มาถึงปัจจุบันครับ  

ไม่เคยคาดฝันกับเส้นทางชีวิตว่าจะมาได้มาเรียนต่อที่ต่างประเทศ หลังจากเรียนจบจากวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว  ที่นี่ได้มอบประสบการณ์ล้ำค่าทั้งด้านวิชาการ การทำวิจัย รวมไปการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว การเรียนรู้จากที่นี่ ให้อะไรมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ การลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกฝนการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน หลายสิ่งได้นำไปใช้ในชีวิตจริง แม้ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำงานตรงสายที่จบมา แต่ความรู้เหล่านี้ก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการชีวิตทำงานได้ค่ะ 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว ได้ให้อะไรผมหลายอย่างโดยเฉพาะทักษะการวิจัยด้านการวิเคราะห์และประมวลภาพ ผมยังได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ Juniata College ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกกว้างให้กับตัวผม

ที่อยู่:

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120


ติดต่อ:

อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062

Address:
  • Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

  • Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University
  • 63 Moo 7, Ongkharak,
  • Nakhon Nayok, 26120
Contacts:

Email
Tel: +66 026495000 Ext. 27062

Offline Website Creator