how to create a web page for free
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)
Mobirise
แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
Mobirise

หมายเหตุ

     - วิชาในกล่องสีชมพูคือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก

     - วิชาในกล่องสีเขียวคือหมวดวิชาเฉพาะและเอกบังคับ (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์)

     - วิชาในกล่องสีฟ้าคือหมวดวิชาหัวข้อพิเศษ

     - วิชาในกล่องสีส้มคือหมวดวิชาเลือกเสรี

     - วิชาในกล่องสีเหลืองคือหมวดวิชาเอกบังคับประเมิน

คะแนนแอดมิซชั่นของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Mobirise
Mobirise