free html site templates
ปฐมนิเทศนิสิต BME
เป็นการปฐมนิเทศที่นิสิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ทุกชั้นปีจะเข้าร่วมเพื่อพบปะนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยที่จะมีการแนะนำอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ กฎข้อบังคับในการใช้ห้องปฏิบัติการ และระเบียบหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ให้กับนิสิตใหม่ได้รับทราบ ทางภาควิชามักศิษย์เก่ามาแนะนำประสบการณ์กับแนวทางในการทำงานหรือเรียนต่อ พร้อมทั้งมีกิจกรรมจากรุ่นพี่เพื่อละลายพฤติกรรมและแนะนำเทคนิคในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้นิสิตใหม่
กิจกรรมรับน้อง
เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปี 3 จัดกิจกรรมให้กับนิสิตชั้นปี 2 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อแสดงว่าได้รับน้องเข้าภาควิชาโดยสมบูรณ์แล้ว โดยการนำนิสิตชั้นปีที่ 2 ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนอกมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และอาจารย์ประจำภาควิชา
กิจกรรมจิตอาสา
เป็นกิจกรรมที่นิสิตทุกชั้นปี ได้ร่วมกันแสดงพลังของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการการทำโครงการปลูกจิตสำนึกคู่คุณธรรม และเน้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีการปลูกป่า ทำความสะอาดสถานอนุรักษ์สัตว์น้ำ กิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ในบ้านพักคนชรา รวมถึงกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล
Bionight
หรืออีกชื่อก็คือกิจกรรมเปิดภาค เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อแนะนำน้องๆ นิสิตปี 1 ให้รุ่นพี่ปีที่โตกว่าได้รู้จัก และสร้างความสามัคคีให้กับทุกชั้นปีผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยช่วงเช้าจะเป็นการแข่งกีฬาระหว่างชั้นปี ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการ และช่วงเย็นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชา
บายเนียร์ (Byenior)
นิสิตชั้นปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อขอบคุณนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ดูแลน้องๆ ในภาคมาโดยตลอด 4 ปี ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น การประกวดชุดที่เข้าธีมที่สุด รางวัลจากแต่ละสาขารายการ และการแสดงจากรุ่นน้องเพื่อส่งท้ายให้กับรุ่นพี่ได้ประทับใจในความพยายามและสิ่งที่น้องๆ ต้องการจะนำเสนอเพื่อขอบคุณพี่ๆ ที่อยู่ร่วมกันมาในครอบครัว BME
BME สัมพันธ์
เป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเป็นสมาชิกของ Student association of Thai Biomedical Engineering (SATBME) โดยจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัยโดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีหมุนเวียนกันไป
ค่ายต้นกล้า BME
ค่าย 3 วัน 2 คืนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆระดับมัธยมปลายที่ยังไม่รู้แนวทางของตนเอง หรือ สนใจในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เข้ามาเรียนรู้รูปแบบการเรียน ขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
BME Morning Club
กิจกรรมที่จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษ หรือเล่นเกมส์กันโดยพูดภาษาอังกฤษแทน และในบางสัปดาห์จะจัดสอบ TOEFL ITP หรือ TOEIC เพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการบริการวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ได้มีประสบการณ์การปรับเทียบเครื่องมือแพทย์ การจัดเก็บข้อมูลเครื่องมือแพทย์ การสร้างรายงานผลการปรับเทียบ รวมไปถึงฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อบริการปรับเทียบจริงตามสถานพยาบาลในท้องถิ่น
โครงการศึกษาดูงาน
เป็นกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ได้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ตามสถานพยาบาล ศูนย์วิจัย รวมถึงภาคเอกชน โดยนิสิตจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ในอนาคต
การศึกษาดูงานและทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ
เป็นกิจกรรมที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัย ที่ต่างประเทศ เช่น University of Fukui ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงได้เห็นบรรยากาศ การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังทำได้นิสิตได้มีประสบการณ์การทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ