(เว็บไซต์ของภาควิชานี้อยู่ในระหว่างการทำ เนื้อหาที่ปรากฎอาจมีผิดพลาดบางส่วนได้)

เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิศวกรรมขีวการแพทย์ กำเนิดขึ้นภายใต้ความต้องการของประเทศ ที่ต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพที่มีศักยภาพในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในสถานพยาบาลทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หลักสูตรฯ นี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมหลายๆสาขา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรู้เท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิศวกรรมขีวการแพทย์ ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551 (และเป็นปีที่มีการจัดการเรียนการสอนรุ่นแรก) และได้รับการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น


คุณสมบัติของนิสิตชีวการแพทย์ฯ

สนใจทั้งทางด้านการแพทย์และวิศวกรรม ชอบการเรียนรู้เชิงประยุกต์ใช้งาน ต้องการพัฒนาเครื่องมือหรือระบบงานที่สามารถสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้

ลักษณะการเรียน

เรียนพื้นฐานทางการแพทย์ และเลือกเรียนรายวิชาทางวิศวกรรมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้ ซึ่งอาจเป็นทางด้าน Physic, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, กลศาสตร์, เคมีหรือทางชีววิทยา

อาชีพหลังเรียนจบ และความก้าวหน้าในอาชีพ

นักวิจัยพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ nano จนไปถึงระดับเครื่องมือขนาดใหญ่ ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบงานสาธารณสุข รวมไปถึงผู้จำหน่าย/ให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์

ข่าวสาร

  • (20 ธค 2560) ให้บริการวิชาการกับบ้านสุคนวาท
  • (20 ธค 2560) ให้บริการวิชาการกับบ้านสุคนวาทimg25

สถานที่เรียน

img26

เกียรติประวัติ

img27

ห้องปฏิบัติการวิจัย

img30

โครงการ/ความร่วมมือ